Oci Barcelona – Oci Barcelona de Natural Gos – Centro de adiestramiento canino
Iniciat amb els graus bàsics I i II d’Obediència
Esport practicat Internacionalment
Procés d’Ensinistrament Positiu

Un esport amb grans recompenses per a la convivència, que pots aprendre i entrenar a l’àrea verda de Natural Gos.

Entrenament en Obediència Classe Internacional

L’Obediència busca aconseguir que el gos treballi junt amb el seu guia amb una perfecta compenetració a l’hora d’executar els exercicis.

Guia i gos han de demostrar un bon vincle i excel·lent relació entre ells.

Descripció general de la Obediència.

L’entrenament per Obediència (OCI) ensenya a un gos a comportar-se de manera controlada i col·laboradora. Cal posar èmfasis en establir una bona relació entre gos i guia i en obtindré una disposició positiva i col·laboradora per part del gos per obeir fins i tot quan estigui lluny del seu guia.

Després de l’última modificació per part de la Fédération Cynologique Internationale (FCI) de les Classes 1 y 2 d’Obediència, s’ha conceptuat el Reglament d’Obediència Classe Internacional como la Classe 3.

Podrà, per tant, celebrar-se la Classe 3 com una competició internacional FCI, atorgant-se un CACIOB, Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Obedience,  o podrà celebrar-se com una competició nacional.

Aspira a convertir aquest esport practicat internacionalment en un reglament competitiu a Catalunya!

ENTRENA AMB OCI BARCELONA!

SUMA’T A AQUEST PROJECTE,

En el centre Natural Gos apostem per a que l’Obediència es converteixi en un esport practicat
i amb gossos competitius en el nostre país.
Només faltes tu!

APUNTA’T

Saps com i on es van originar els concursos d’Obediència?

Entrenant obediència, el teu gos i tu aprendreu noves formes de  comunicació i motivació per millorar la vostra relació.

Història, Presentació i Objectiu de les Competicions d’Obediència

La Fédération Cynologique Internationale , fundada el 1911 (i restablerta en 1921, després d’interrompre’s degut a la Primera Guerra Mundial) per Alemanya, Àustria, Bèlgica, França i Països Baixos, amb l’objectiu de fomentar i protegir la cinologia i els gossos de pura raça per tots els mitjans que troba desitjables, és l’Organització Canina Mundial amb membres i socis contractants que expedeixen, cadascun, els seus propis pedigrís, reconeixent a 343 races, cadascuna “propietat” d’un país específic.

Els països “propietaris” d’aquestes races estableixen l’estàndard de raça (descripció detallada del tipus ideal de la raça) – en col·laboració amb les Comissions d’Estàndards i Científica de la FCI i formen els seus propis jutges.

El objectiu d’aquest esforç per estandarditzar les races és per establir la referencia en la qual es basen tots els jutges a l’examinar els gossos durant les exposicions i tots els criadors al intentar produir gossos de qualitat superior.

Cada país membre porta a terme exposicions internacionals, entre elles les d’Obediència. Els resultats d’aquestes competicions són enviades a la Secretaria de la FCI on són processats i confirmats. A l’aconseguir un gos un número determinat de recompenses, pot aconseguir el títol de Campió Internacional d’obediencia.

*El número de repeticions que el gos podrà efectuar desprès d’aconseguir el primer Excel·lent en una classe, dependrà del establert pels reglaments nacionals.

Campió Internacional d’Obediència

A l’aconseguir un gos un nombre determinat de recompenses, pot optar al títol de Campió Internacional d’Obediència.

Premis i Progressió

Premis, Puntuació i Avaluació de Classes 1, 2 i 3

Excel·lent (1er premi) en alguna classe = Pas a classe següent. El gos pot competir en una classe fins que hagi aconseguit 3 x Excel·lent/país.

1er premi

256-320 punts

80% Excel·lent

2on premi

224-per sota de 256 punts

70% Molt Bo

3er premi

192-per sota de 224 punts

60% Bo

Nivells d’Obediència de Competició

Existeixen 3 nivells de competició en Obediència.

En cada nivell gos i guia han de realitzar els exercicis que marca el Reglament la dificultat dels quals va augmentant en les classes superiors fins arribar al màxim nivell.

Classe 1

Primer nivell d’obediència de competició

Condicions per participar a Classe 1:

S’ha de passar primer una prova de sociabilitat, COBS, que és una Prova d’Obediència bàsica per gossos de companyia i comportament social.

Classe 2

Segon nivell d’obediència de competició

Condicions per participar en Classe 2:

Haver passat el primer nivell.

Classe 3 o Internacional

Tercer i últim nivell d’obediència de competició

Condicions per participar en Classe 3:

Haver passat satisfactòriament els nivells anteriors.

Normes d’Elegibilitat per Participar en les Competicions d’Obediència

L’entrenament en Obediència promou el desenvolupament i qualitats del gos de forma positiva.

Les Regulacions d’Obediència de Competició estan definides pel país on viu el gos, així com del país on competeixi. Les normes nacionals estableixen quins gossos estan permesos per competir en les proves de classe 1, 2 i 3. En el cas d’Espanya, la institució que regula els concursos des de 1911 és la Real Sociedad Canina de España.

A Catalunya existeixen 4 Grups de treball a Barcelona. OCIBCN (GT Natural Gos) és un d’ells, reconegut com a club que pertany a la RSCE.

Generalitat de la Competició d’Obediència

Treball de Coordinació

L’Obediència és un esport caní en el que es busca aconseguir que el gos treballi junt al seu conductor amb una perfecte compenetració i perfecció a l’hora d’executar els diferents exercicis.

L’Actitud és Important

El gos haurà de tenir una disposició positiva, posat alegre i voluntariós i no realitzar els exercicis de forma tímida o per obligació.

Adaptada a la Raça

Els Jutges tindran en compte en la seva avaluació la perfecció de l’execució i velocitat dels exercicis, tenint en compte les característiques de les races més lentes i menys àgils pel treball.

La Mida No Importa

En aquesta disciplina poden participar gossos de totes les mides.
Els apports i el saltòmetre s’adapten a l’alçada del gos.

Condiciones per la Participació

S’estableixen normes clares al voltant dels següent factors en les competicions d’obediència:

Salut

Els gossos cecs, que pateixin malalties contagioses o infeccions o tinguin anquilostoma, sarna o qualsevol altre paràstic, així com els gossos que siguin agressius, no poden participar a les proves d’obediència. Els gossos que tinguin algun embenat o sutura no poden participar en la competició.

Normes Antidopatge i Vacunació

La normativa nacional de vacunació i la normativa antidopatge han de seguir-se d’acord amb el país d’origen del gos i la del país on tingui lloc la prova. Aquesta s’hauria de publicar en la pàgina web del país en el que tingui lloc la competició.

Agressivitat

No es permet participar a gossos agressius. El jutge desqualificarà a qualsevol gos que ataqui o intenti atacar a una persona o a un altre gos. L’incident s’anota a la cartilla de treball del gos i s’envia un informe a la societat canina a la que el gos representa i a la del país organitzador.

Femelles en zel i en període de cria

Es permet participar a les femelles en zel d’acord amb la normativa nacional de cada país en el que es dugui a terme la prova. Aquesta informació hauria de publicar-se a la pàgina web del país que organitza la prova. Les femelles en zel, per això, hauran de participar les últimes. Han de mantenir-se fora del recinte de la competició i voltants propers fins que els altres gossos hagin completat els exercicis.

Canvis en l’Aparença

S S’admeten els gossos amb les orelles i la cua tallades o aquells que hagin tingut algun canvi en l’aparença fet per raons estètiques només d’acord amb la normativa legal del país d’origen del gos i aquella del país en el que s’organitza la prova.
Totes les restriccions degudes a canvis en l’aparença del gos haurien d’indicar-se en la normativa nacional i publicar-les a la pàgina web del país.

Gossos esterilitzats i castrats

Es permet participar a gossos esterilitzats o castrats.

Procés d’examinació dels gossos

Si és necessari, el jutge hauria d’examinar als gossos fora del ring abans de l’inici de la competició. El reglament nacional pot exigir que s’examini a tots els gossos.

Altres Normatives

Si una competició d’obediència s’organitza en associació amb una exposició, no hauria de requerir-se que el gos estigués inscrit en l’exposició.
La normativa nacional hauria de definir si s’exigeix un registre específic o ser soci d’un club.

Normes de Comportament durant la Competició

Transcurs de la competició

Les competicions d’obediència es troben sota la direcció del jutge (principal) del dia i del comissari principal. Si hi ha més d’un jutge en una competició, un d’ells és escollit jutge principal i cap de l’equip de jutges.
Si succeís algun incident que no consti en aquest reglament, el jutge (o equip de jutges dirigits pel jutge principal) decideix com procedir o com avaluar l’incident.

Competència per jutjar competicions d’Obediència

Jutge

Els jutges de les competicions d’obediència haurien de tenir una formació suficientment sòlida per jutjar obediència i tenir la llicència de la societat canina del seu propi país.
Imparcialitat que eviti la possibilitat de preferències.

Comissari principal

El comissari principal és responsable de l’organització pràctica d’una competició d’obediència hi ha de tenir la qualificació adequada. Un comissari qualificat hauria de dirigir les classes 2 i 3. També es recomana per a la classe 1.
Si els exercicis estan dividits i són jutjats per dos o més jutges, hauria d’haver-hi el un nombre igual de comissaris. Hauria d’haver almenys un comissari per ring.

Obligacions del guia i equipament del gos

Les obligacions d’un guia com a competidor comencen quan el guia entra a la pista de la competició i acaba després de la cerimònia final d’entrega de premis. Els guies han de seguir les normes i directrius que se’ls hi instrueixin. S’espera que els guien tinguin el millor comportament i vesteixin adequadament.

El jutge pot desqualificar a un guia si aquest no acata les normes o es comporta d’una manera inapropiada. La decisió del jutge és final i no pot ser impugnada per cap competidor.

Els guies hauran d’informar de la seva presència en el terreny de la competició 30 minuts abans de l’inici de la mateixa.

Està prohibit castigar al gos. 

Comportament del gos/desqualificació

Un gos que en algun moment de la competició (abans, durant o després de la seva participació) mossegui, intenti mossegar, ataca o intentar atacar a altres persones o gossos és desqualificat de la competició. Es perdrien tots els punts fins i tot si hagués completat la participació. En un esdeveniment de dos dies, la desqualificació és vàlida també pel segon dia i per tant, el gos no pot competir.

L’incident s’anota a la cartilla de treball del gos i s’ha d’enviar un informe a la societat canina a la que el gos representa i a la del país organitzador.
A més de les accions esmentades, s’han de seguir les normes nacionals

Altres normatives

Quan s’està delimitant el ring de la competició i després d’haver sigut marcat, no està permès al guia entrar en el ring junt amb el seu gos a menys que una persona autoritzada (el comissari principal o el jutge) li donin permís.

En els exercicis de grup (Exercici 1) de les classes 1 i 2, el nombre mínim de gossos en un grup és tres i el màxim sis. En una competició en la que el nombre de gossos no sigui divisible entre sis, el jutge pot organitzar dos grups de set gossos. En classe 3 el número mínim de gossos en els exercicis de grup (exercicis 1 & 2) és de tres i el màxim quatre, amb excepció de que hi hagi només cinc gossos junts en la classe 3.

Com es qualifica en les proves d’Obediència?

Normatives sobre l’Avaluació

Les execucions en obediència es valoren de la següent manera:

0-5 – 5 1⁄2 – 6 – 6 1⁄2 – 7 – 7 1⁄2 – 8 – 8 1⁄2 – 9 – 9 1⁄2 – 10

Si dos o més gossos acaben amb el mateix número de punts i si es vol tenir una classificació final, els resultats dels exercicis 3, 5 i 6 han de sumar-se junts. Si la suma dóna el mateix resultat, s’hauran de repetir aquests tres exercicis.

Desqualificació

  • La desqualificació suposa l’acabament del treball i la pèrdua de tots els punts obtinguts.
  • El gos no podrà continuar amb els exercicis restants de la competició.
  • Fallar un exercici suposa la pèrdua de tots els punts d’aquell exercici específic.
  • El gos pot continuar amb els exercicis restants.

Els reglaments nacionals determinen quin trofeu, diploma, galons o escarapel·la s’atorguen. Els colors dels galons i escarapel·les en obediència, no obstant, han sigut tradicionalment negre, vermell i groc.

Exercicis d’Obediència a realitzar en Prova de Classe 3

per Obtenir la Certificació OCI
*Síntesis dels Exercicis, en tots els casos, les descripcions estan incompletes. Per a millor clarificació, ves al Reglament Oficial de la RSCE
Exercici 1: Coeficient: 2
Exercici 2: Coef. 2

Seqüència de Comandaments

Comandaments:

(*Els exercicis 1 i 2 estan combinats).
1ª Part: Seu” i “Quiet”
Execució: Assegut en grup durant 2 minuts
2ª Part: ”Terra” i/o senyal de mà, ”Vine”
Execució: Estirat en grup durant 1 minut i cridada

Exercici 3: Coeficient 3

Seqüència de Comandaments

Comandaments:

”Junt”
Execució: Es valora a diferents velocitats normal, lenta i ràpida conjuntament amb mitges voltes, canvis de direcció i parades.

Exercici 4: Coeficiente 3

Seqüència de Comandaments

Comandaments:

“Junt”, “Dret”, “Seu”, “Terra”.
Execució: El jutge decidirà abans de la competició en quin ordre s’hauran de realitzar les posicions. Sobre la marxa, el guia ordenarà al gos, quan li indiqui el comissari, les posicions “dret”, “seu” i “terra”.

Exercici 5: Coeficiente: 4

Seqüència de Comandaments

Comandaments:

“Terra”, “Quiet”, “Aquí” (3 vegades), “Dret”, “terra” o “senyals amb la mà”. (senyals amb la ma: es poden usar una mà o les dues).
Execució: Es col·loca al gos en la posició de tombat i el guia camina aproximadament 30/35 metres en la direcció indicada. A la indicació del comissari, el guia crida al gos. El guia ordena al gos la posició “dret” quan el gos ha cobert aproximadament un 1/3 de la distància. Quan se li digui, el guia crida al gos de nou. Més en el Reglament

Exercici 6: Coeficiente: 4

Seqüència de Comandaments

Comandaments:

“Endavant”, “Dret”, “Dreta/Esquerra” i/o senyal amb la mà, (“Dret”), “Terra”, Vine
Execució: El guia envia al gos a un cercle i li ordena que romangui de peu dins el cercle. Després de que el gos hagi estat de peu aproximadament 3 segons dins del cercle, s’indica al guia que direccioni al gos al quadrat… (Indicacions segueixen com es pot veure en el Reglament.) L’objectiu és posar èmfasi a la bona voluntat del gos per seguir les direccions i comandaments, el tempo del gos i els recorreguts rectes.

Exercici 7: Coeficiente 3

Seqüència de Comandaments

Comandaments:

“Endavant”, “Dret”, “Esquerra/Dreta” i/o senyal amb el braç, “Porta”, “Deixa”.
Execució: Es col·loquen 3 apports de fusta en una fila amb 5 metres aproximadament de distància entre ells, de manera que es vegin fàcilment… s’indica al guia que enviï el gos a l’apport de la dreta o de l’esquerra determinat a l’atzar, i el gos ha de cobrar-lo i entregar-lo correctament.

Exercici 8: Coeficient 4

Seqüència de Comandaments

Comandaments:

“Rodeja”, “Dret/Seu/Terra” i/o senyals amb la mà – “dreta/esquerra + porta” i/o senyal de mà – “Salta” – “Deixa”, (“Junt”).
Execució: Abans de l’inici de la competició, el jutge determinarà quina posició (de peu/assegut/tombat) ha de prendre el gos al tornar. El guia hauria de fer traçar al gos la direcció (dreta/esquerra) per la que ha de cobrar l’apport i saltar la tanca corresponent

Exercici 9: Coeficient 3

Seqüència de Comandaments

Comandaments:

(“Quiet/Junt”)”Busca”, “Deixa” (“Junt”)
Execució: El comissari entrega al guia un objecte de fusta per cobrar; aquest el manté en la seva mà durant 5 segons, després li retorna. El comissari situa l’objecte del guia, sense tocar-lo junt amb altres 5-7 objectes similars sobre el terra a una distància al voltant de 10 metres del guia. El comissari col·loca els altres 5-7 objectes tocant-los amb la mà sense que el guia ho vegi… S’indica al guia que es doni la volta i ordena al gos a cobrar l’objecte marcat. El gos ha de trobar l’objecte del guia, cobrar-lo i entregar-lo al guia d’acord amb les indicacions generals. Més en el Reglament

Exercici 10: Coeficient: 4

Seqüència de Comandaments

Comandaments:

“Terra”, “Quiet”, “Seu”, “Dret”, i/o senyals amb la mà.
Execució: El gos ha de canviar de posició 6 vegades (assegut/de peu/tombat) d’acord amb les ordres del guia i romandre en el seu lloc origina… L’ordre de les posicions a prendre pot variar, però ha de ser igual per a tots els competidors. Cada posició ha de ser feta dues vegades i l’últim comandament de canvi de posició ha de ser “terra”. El comissari ha de canviar la senyal cada 3 segons… El guia pot utilitzar comandaments verbals i senyals amb la mà, però han de ser curtes i utilitzades simultàniament. Després de l’últim comandament de tombat, quan se l’indica, el guia torna al gos i li ordena que s’assegui. Reglament.

1.Assegut en grup durant 2 min., Guies fora de la vista2
2.Estirat a grup durant 1 min. i crida2
3.Junt3
4.Dempeus, assegut i estirat sobre la marxa3
5.Crida amb parada de peu i tombat4
6.Enviar direccionant, tombat i anomenada4
7.Cobrament amb adreces3
8.Enviament voltant d’un con amb posicions, cobrament i salt4
9.Discriminació olfactiva i cobrament3
10.Control a distància4
32

+ Esports Canins

logosnaturalgos_frisbeedivision.pngThe Ring Factory
Natural Gos - Centro de Adiestramiento Canino
Logo OCI BCN

Nom (requerit)

Email (requerit)

Assumpte

Missatge

Horaris de Pràctica d’Obediència

LMDimecresJVSD
16-19 hs

Proper Esdeveniment

Cap Esdeveniment Programat
Seminari d’Obediència Esportiva amb Gonzalo Figueroa
Seminari d’Obediència Esportiva amb Gonzalo Figueroa
Altres Seccions de Natural Gos

THE RING FACTORY

The Ring Factory

El Ring Francés és un esport molt popular a França, fruit de la combinació de les millors pràctiques d’altres esports canins de protecció com el Ring Belga, Schutzhund alemà i KNPV holandès. Es considera el més difícil dels esports canins per la seva tècnica, intensitat i exigència.

En Natural Gos, la pràctica es realitza traient-li qualsevol tint agressiu, es tracta més aviat d'un joc, ja que als gossos els encanta mossegar.

LA FRISBEE DIVISION

La Frisbee Division

Si hi ha un esport caní tan popular per la diversió i facilitat de realitzar-lo en qualsevol lloc, aquest és el Disc o Frisbee Dog. La Frisbee Division és la nostra marca esportiva dels cursos, activitats, concursos i esdeveniments que realitzem al voltant d’aquest esport caní per excel·lència.

Desenvolupa el vincle, diversió, equilibri, acceleració, rapidesa i agilitat amb La Frisbee Division.

NATURAL GOS

Natural Gos - Centro de Adiestramiento Canino

És un Centre d’Etologia Clínica i Educació Canina en el que posem en pràctica coneixements, constants descobriments sobre etologia i comportament animal, així com teories de moltes persones que han contribuït a que l’Etologia sigui considerada una ciència, i els utilitzem de manera responsable i didàctica per donar una millor formació i servei als nostres clients.

Coneix les nostres instal·lacions, equip i casos d'èxit.